Rybáři z Lipnice

Český Rybářský Svaz

8O. let založení Místní organizace Českého rybářského svazu v Lipnici nad Sázavou.

 

V letošním roce 2023 si připomínáme osmdesátileté výročí založení místní organizace rybářů /tehdy rybářského spolku/  v Lipnici nad Sázavou.  Konkrétně k tomu došlo dne 27.července 1943 v hostinci „U Invalidů",  po předchozím schválení výnosem zemského prezidenta ze dne 6.června 1943. Prvními členy tohoto nového spolku byli : Antonín Kubíček, Josef Větvička, Rudolf Matějka, Petr Kalenský, Josef Novák, Emil Kazda, Jaroslav Kotek, Jaroslav Dolejší, Josef Řehák, Josef Plíhal, Zdeněk Čegan, František Čížek, Vilém Benda, Olda Plichta, Anna Plichtová a Bohouš Rajdl.

Prvním předsedou byl zvolen Antonín Kubíček, prvním místopředsedou Josef Větvička a druhým místopředsedou Rudolf Matějka.

Spolek se přihlásil za člena k Poříčnímu svazu v tehdejším Německém Brodě a obhospodařoval především část „Pstružného potoka“ /zhruba od Kejžlice do vtoku do Kamenné Trouby a po odtoku z Kamenné Trouby do ústí do Sázavy/ včetně přítokových potůčků. Dále rybník Váha a několik malých rybníčků v okolí.

Po skončení okupace se novým předsedou stal krátce Josef Vojáček, kterého v roce 1947 nahradil Petr Kalenský. V dalších letech byl především postupně obnoven s nemalým úsilím a potížemi rybník Metelka. V roce 1950 bylo Poříčním svazem rozhodnuto, že organizace bude obhospodařovat celý Pstružný potok tzn. od Humpolce až po ústí do Sázavy se všemi přítoky. V té době je předsedou spolku Josef Lankač. V roce 1951 je změněn název spolku na Lidový rybářský spolek. V dalších letech se značně rozšiřuje členská základna především o rybáře z Dolního Města a dalších vesnic z okolí Lipnice. V příštích letech je postupně obnovováno několik malých vodních nádrží, např. Nováčkovi rybníčky, Sládkův rybníček, Prokšovi rybníčky, Ve zdích. Z větších akcí lze jmenovat velkou opravu rybníka Váha /později využíván i jako přírodní koupaliště/ , výstavba rybníka Říhovka, rybníka Prostřední a úprava tzv. Barťáka /nádrž na potoce v Malém Mlýnku u Františkodolu/. V roce 1955 jsou do hospodaření spolku zařazeny i okolní zatopené lomy, jako pstruhová voda. V tomtéž roce je nově ustanoven školený rybářský hospodář, který se stává na dlouhá léta Václav Šafránek.  Za zmínku  snad stojí připomínka, že v únoru roku 1956 byl uspořádán 1. Rybářský ples , který se stal postupem let tradiční a velmi populární akcí , jež se každoročně opakovala až do roku 1986.

V roce 1957 se vzdává  funkce tehdejší předseda organizace Petr Kalenský. Na jeho místo je zvolen Petr Matějka st.

V květnu 1960 je slavnostně předán veřejnosti rybník Váha , jako přírodní veřejné koupaliště. V tomto roce zde byly také uspořádány I. Rybářské závody, jejichž tradice se uchovala s menšími přestávkami až do roku 2020 a uvažuje se o obnovení jejich pořádání.  Důležitým mezníkem v životě organizace byla výstavba rybárny, která započala v roce 1965 v blízkosti bývalého Štolcova pivovaru. Materiál na stavbu byl použit převážně z demolice bývalého domku- pekárny Josefa Rajdla, stávajícího v místě dnešní silnice na Broumovu Lhotu, v dolní části náměstí. Brigádnické hodiny na výstavbě , údržbě, pozdější přístavbě garáže, apod. se nedají vyčíslit, ale bylo a je jich opravdu hodně. V roce 1986 zemřel náhle předseda organizace Petr Matějka st. Na jeho místo nastoupil dočasně František Fialka, kterého později nahradil Josef Lankaš z Dolního Města za jehož vedení byla dokončena již zmíněná přístavba rybárny. Po Josefu Lankašovi se stal předsedou krátkodobě Miroslav Doležal. Ten se později /kolem roku 1992/ ze zdravotních důvodů funkce vzdal a na jeho místo byl zvolen Petr Matějka ml., který organizaci vedl s krátkodobou přestávkou při předsedování Karola Súkeníka  v letech 2020-2021 až do začátku letošního roku 2023, kdy byl novým předsedou zvolen nynější předseda Petr Newman.

K 1.lednu 2023 měla naše organizace 207 členů a zhruba dalších 20 členů je mezi mládežníky do 18 let a dětmi.

Nadále spadáme pod Východočeský územní svaz se sídlem v Hradci Králové a obhospodařujeme následující vody a revíry.

Mimopstruhový revír pod číslem 451 068 a názvem Pstružný potok l (Dolnoměstský)  obhospodařujeme od vtoku do Sázavy u Mrzkovic až k výtoku z rybníka Kamenná Trouba, v délce 8 km což je cca 5 ha. K revíru patří i sportovní rybník Váha.

Dále Pstruhový revír č.453070 Pstružný potok - lomy , který se sestává především ze zatopených lomů a některých menších potoků.

Mimo uvedené revíry se staráme i o další vody, především  rybníky. Patří sem rybníky, které máme za symbolickou cenu pronajaty od obce a věříme, že tomu tak bude i do budoucna. Je to samozřejmě již zmiňovaný sportovní rybník Váha, a přilehlý rybník Prostřední a Metelka. Mezi tyto nejdůležitější vody lze ještě přiřadit rybník Říhovka, jejíž část je na obecních pozemcích a část na  pozemcích soukromých.

Pronajaty máme ještě rybník pod Svitálkou a Statkový rybník - naši malou sportovní vodu.

V této krátké retrospektivě nelze určitě vzpomenout a připomenout všechny vykonané akce a činnosti. Taktéž není možné vyjmenovat všechny bývalé i současné členy / v řadě případů i nečleny/, kteří se za těch celých osmdesát let zasloužili o rozvoj, život a v některých kritických chvílích doslova o zachování a přežití rybářské organizace v Lipnici nad Sázavou.  Všem těmto lidem však patří opravdové a obrovské poděkování.

Výročí vzniku organizace bude ještě určitě vzpomenuto na výroční členské schůzi naší organizace, která se každoročně koná v lednu.

 

Za výbor MO ČRS Lipnice nad Sázavou

Petr Matějka místopředseda